• 0324 238 49 49

HASTA VE ZİYARETÇİLER

Hasta Hakları
mesalazin wirkstoff markenavngenerisk.site mesalazin fass

DOĞUŞ HASTANESİ HASTA HAKLARI

 -HAKLARINIZ

           İnsan, sadece insan olmasın dolayıdoğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramıevrensel bir kavramdır. Kısaca hak; " hukuk kurallarının kişilere tanıdığıyetki " olarak tanımlanabilir.

           İnsan hakları ilk kez 1215 yılındaİngiltere'de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan HaklarıBildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesiyayınlanmıştır. Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla insan hakları evrensel halegeldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesinözgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

            İnsan haklarını kısaca; tüminsanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması olarak tanımlayabiliriz.Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu haklarıçiğnememe zorunluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır.Hasta haklarıda temel insan haklarından birisidir.

 1) HizmettenGenel Olarak Faydalanma:

            Adalet ve Hakkaniyet ilkeleriçerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve mezhep,cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmetalma hakkı vardır.

 2) Bilgilendirmeve Bilgi İsteme:

            Her türlü sağlık hizmetininimkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlübilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

 3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme:

            Sağlık kuruluşunu seçmeye,değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinden verilen sağlık hizmetlerindenfaydalanmaya, sağlık hizmeti verecek/vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlıkpersonellerinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme vedeğiştirmeye hakkı vardır.

 4) Mahremiyet:

            Gizliliğe uygun bir ortamda hertürlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 5) Reddetme,Durdurma ve Rıza:

            Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasınıistemeye, tıbbi müdahelelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesindehizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

 6) Güvenlik:

            Sağlık hizmetini güvenli bir ortamdaalmaya hakkı vardır.

 7) Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme:

            Sağlık tesisinin imkanları ölçüsündeve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeyehakkı vardır.

 8) İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:

            Saygı, itina ve ihtimamgösterilerek, güler yüzlü, nazik şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenikşartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş birsağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 9) Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma:

            Sağlık tesislerince belirlenen usülve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisininimkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmayahakkı vardır.

 10) Müracaat, Şikayetve Dava Hakkı:

            Haklarının ihlali halinde, mevzuatçerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkıvardır.