• 0324 238 49 49

TIBBI BIRIMLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Adı
Op. Dr. Öznur KARAER BOZKURT
Bölüm Hakkında

betamethason wikipedia

betamethason 0 5 click betamethason gegen pickel

Order

Order http://abortionpill-online.com Buy Abortion Pill

KADIN HASTALIKLARI:Kadın üremeorganlarına ilişkin hastalıklar “kadın hastalıkları” adını alır. Kadınhastalıklarını inceleyen bilim dalına da “jinekoloji” denir. Jinekoloji kadınüreme organlarına ilişkin her türlü hastalıkların teşhis ve tedavisiyleuğraşır. Kadın üreme organlarının doğumla ilgili bolümüyse “obstetrik” yani“doğum bilgisi” adını alır. Doğum ve kadın hastalıkları, bir bütünün ayrılmazparçaları olduğundan bu konularla ilgilenen uzman hekime “Doğum ve KadınHastalıkları uzmanı” denir. Yani bir doğum ve kadın hastalıkları uzmanı, doğumla,kadın hastalıklarının teşhisi, tıbbi tedavisi ve operasyonları ile ilgilikonularda tıp eğitiminden sonra belli süre (4 yıl) eğitim görmüş bir hekimdir.

KADIN HASTALIKLARINA GİRİŞ:

Dışardan içe doğru kadın üremeorganlarında görülen başlıca hastalıklardan söz edeceğiz. Kadın üremeorganlarında görülen her hastalıktan söz etmek konunun bütünlüğünü bozacağıdüşüncesiyle, önemli ve sıklıkla görülenlerinden söz etmeyi uygun gördük. Kadınhastalıklarının bir bölümünden daha Önceki bölümlerde konunun gereği olarak sözedilmiştir. Bu bölümde daha önce anlatılmayan diğer bazı kadın hastalıklarındansöz edeceğiz. Konuya kadın üreme organlarında görülen, doğumsal yapıbozukluklarıy-la başlamayı uygun bulduk.

KADİN HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ:

Kadın hastalıkları adlı bu bölümdekadının üreme organlarını ilgilendiren hastalıklar incelenecektir. Kadınınüreme organlarında gelişen hastalıklar, üç yönden önemlidir, önceleri yalnızüreme organlarından birini tutmuş olan herhangi bir hastalık, bir süre sonradiğer üreme organlarına ve/veya vücudun üremeyle ilgisiz organlarına yayılıp,kadının bedensel sağlığını olumsuz yönde etkiler. Üreme organlarınıilgilendiren hastalıklar, diğer yönden bu organların ana görevlerinden biriolan üreme işlevlerini de aksatarak kadının hamile kalmasına, eğer kalmışsahamileliğini sürdürmesine engel olabilirler. Bu hastalıklardan bazıları dölütüde (fetus) olumsuz yönde etkileyebilir. Son olarak da, bu organlarda gelişençeşitli hastalıklar, kadının cinsel yaşamında aksaklıklara yol açarak çok ciddipsikolojik sorunların gelişmesine neden olabilirler. Her kadının, kadın olarakgerek bedensel gerekse de psikolojik yönden bazı risklerden uzak kalması içinyılda hiç değilse iki kez bir kadın hastalıkları uzmanına başvurup gereklikontrolleri yaptırması son derece yararlı olacaktır. Bu yarar yalnız kendisiiçin değil, ortak bir yaşam sürdürdüğü eşi ve sahip olacağı çocukları için degeçerlidir. Kadın hastalıklarını incelemeye başlamadan Önce, kadınhastalıklarının teşhisinde yararlanılan bazı muayene yöntemlerinden sözedeceğiz.

KADIN HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ:

Kadın üreme organlarına ilişkinhastalıkların belirtileri, diğer bir deyişle kadında yol açtığı yakınmalarbaşlıca 4 çeşittir: 1 Ağrı 2. Kanama 3. Akıntı 4. Karın büyümesi.

Bu belirtilerin bir ya da birkaçıbirlikte bulunabilir. Bu belirtiler tüm kadın hastalıklarının ortakbelirtileridir. Yapılan muayene yöntemleriyle bu yakınmalara yol açan’ nedenlerortaya çıkarılarak tedavi planlanır. Şimdi sırayla bu belirtilere hangi kadınhastalıklarının yol açabileceğini kısaca gözden geçireceğiz.

KADIN HASTALIKLARININ TANISINDAUYGULANAN BAZI MUAYENE YÖNTEMLERİ:

Kadın hastalıklarının tanısıda,bazı teknik yöntemler hekime yardımcı olarak, hastalıkların teşhis edilmesineolanak sağlar.Çünkü insan duyuları her olayı görmek ve hissetmek İçin yeterlideğildir. Bu tıbbi teknik yöntemler, insan duyularının erişemediği boyutlarıaçıklamakta ve hekime teşhis için ipuçları vermektedir. Yani hekim çıplak gözlegöremediğini, mikroskopla ya da röntgenle görebilmekte, bunları bilgisiyledeğerlendirerek bir teşhise varabilmektedir. Bilgilerimizin giderek artışı veteknik yöntemlerin hızla gelişmesi, bugün için bilinmeyen pek çok konuyuaydınlatmıştır. Bunların sonucunda da hastalıkların teşhisi daha erken dönemdeyapılabilmekte, tedavileri de ona göre daha etkin olabilmektedir. Yinebilgilerimizin artışı ve teknik yöntemlerin gelişmesi, tedavi alanında dagelişmelere yol açmıştır. Böylelikle hastalıkların tedavi edilebilme vetedavide başarı şansı artmıştır.

Şimdi aşağıda sırayla, kadınhastalıklarının tanısında hekime yardımcı olan muayene yöntemlerininbazılarından söz edeceğiz. Vaginal muayene (Vaginal tuşe): Kadm hastalıklarınınteşhisinde başvurulan ilk muayene yöntemi “vaginal tuşe” dir. Bu muayene içinhasta “jinekolojik muayene masası”na yatırılır ve hasta burada muayene içinuygun pozisyonda yatar, zaten bu masanın özelliği hastanın muayene için uygunpozisyonda bulunmasına yardımcı olmaktır. Hekim hastanın yakınmalarınıdinledikten sonra önce dıştan görebileceği belirtileri gözle arar yani kısa birgözlem yapar. Daha sonra “spekulum” ya da “valf” admı alan demir aletlerlekadının vaginasını aralayarak,rahim ağzmı (serviks uteri), vaginayı inceler,oralarda bir hastalık belirtisi olup olmadığını (rahim ağzında erozyon,vaginitis gibi) arar. Daha sonra ise hekim bir elinin (genellikle sağ) bir yada iki parmağını vaginaya sokar, diğer eliyle karın üzerinden kullanarak,uterusu, ovaryumîan arar, normal olup, olmadıklarını (miyom, ovaryum kistlerigibi) araştırır. Bu muayenelerle sağlanan bulguların kesinleştirilmesi ya davarsa bir kuşkunun giderilmesi için gerekli başka muayene yöntemlerinebaşvurulur. Vaginal smear (Vaginal yayma, eksfölyatif sitoloji): Daha önce desöz ettiğimiz gibi vaginayı kaplayan doku tabakası (vagina derisi, vaginamukozası) periyodik olarak salgılanan hormonların periyodik değişimlerine uyumgösterir. Aynı zamanda vaginayı kaplayan doku tabakasında bulunan hücrelerzamanla dökülerek, yerlerini genç hücrelere bırakırlar, yani sürekli yenilenirler.İşte bu özelliklerden yararlanılarak, vaginadaki salgının mikroskop altındaincelenmesiyle bazı hastalıkların teşhisinde ipuçları yakalanır. Vaginal smearalınması ya da sitolojik muayene için hasta jinekolojik muayene masasınayatırılarak kuru bir spekulum yapdımıyla vagina açılır. Ucunda pamuk sarılı birçubuk ya da tahta bir araçla, istenilen amaca göre serviks ya da vaginaduvarına sürtme ile istenilen muayene materyeli alınır. Daha sonra bu materyelbir cam (lam) üzerine yayılır, Özel boyalarla boyanarak mikroskop altındaincelenir. Vaginal smear ya da sitolojik muayene başlıca iki amaçla uygulanır.1. Kanser araştırması, 2. Hormonal durum hakkında bilgi edinmek. Hasta içinağrısız, kolay ve son derece yararlı olan bu muayene yöntemi, özellikle rahimağzı (serviks uteri) kanserlerinin erken dönemde teşhis edilebilmesi İçin çokyararlı bir muayene yöntemidir. Bu nedenle her kadının yılda iki kez, en az birkez bu testi yaptırması önerilir. Uygar ülkelerde yaygın olarak uygulanan bumuayene yöntemi, ülkemizde de giderek artan bir uygulama alanı kazanmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Adı
Op. Dr. Muhsin SIRIM
Bölüm Hakkında

betamethason wikipedia

betamethason 0 5 click betamethason gegen pickel

Order

Order http://abortionpill-online.com Buy Abortion Pill

KADIN HASTALIKLARI:Kadın üremeorganlarına ilişkin hastalıklar “kadın hastalıkları” adını alır. Kadınhastalıklarını inceleyen bilim dalına da “jinekoloji” denir. Jinekoloji kadınüreme organlarına ilişkin her türlü hastalıkların teşhis ve tedavisiyleuğraşır. Kadın üreme organlarının doğumla ilgili bolümüyse “obstetrik” yani“doğum bilgisi” adını alır. Doğum ve kadın hastalıkları, bir bütünün ayrılmazparçaları olduğundan bu konularla ilgilenen uzman hekime “Doğum ve KadınHastalıkları uzmanı” denir. Yani bir doğum ve kadın hastalıkları uzmanı, doğumla,kadın hastalıklarının teşhisi, tıbbi tedavisi ve operasyonları ile ilgilikonularda tıp eğitiminden sonra belli süre (4 yıl) eğitim görmüş bir hekimdir.

KADIN HASTALIKLARINA GİRİŞ:

Dışardan içe doğru kadın üremeorganlarında görülen başlıca hastalıklardan söz edeceğiz. Kadın üremeorganlarında görülen her hastalıktan söz etmek konunun bütünlüğünü bozacağıdüşüncesiyle, önemli ve sıklıkla görülenlerinden söz etmeyi uygun gördük. Kadınhastalıklarının bir bölümünden daha Önceki bölümlerde konunun gereği olarak sözedilmiştir. Bu bölümde daha önce anlatılmayan diğer bazı kadın hastalıklarındansöz edeceğiz. Konuya kadın üreme organlarında görülen, doğumsal yapıbozukluklarıy-la başlamayı uygun bulduk.

KADİN HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ:

Kadın hastalıkları adlı bu bölümdekadının üreme organlarını ilgilendiren hastalıklar incelenecektir. Kadınınüreme organlarında gelişen hastalıklar, üç yönden önemlidir, önceleri yalnızüreme organlarından birini tutmuş olan herhangi bir hastalık, bir süre sonradiğer üreme organlarına ve/veya vücudun üremeyle ilgisiz organlarına yayılıp,kadının bedensel sağlığını olumsuz yönde etkiler. Üreme organlarınıilgilendiren hastalıklar, diğer yönden bu organların ana görevlerinden biriolan üreme işlevlerini de aksatarak kadının hamile kalmasına, eğer kalmışsahamileliğini sürdürmesine engel olabilirler. Bu hastalıklardan bazıları dölütüde (fetus) olumsuz yönde etkileyebilir. Son olarak da, bu organlarda gelişençeşitli hastalıklar, kadının cinsel yaşamında aksaklıklara yol açarak çok ciddipsikolojik sorunların gelişmesine neden olabilirler. Her kadının, kadın olarakgerek bedensel gerekse de psikolojik yönden bazı risklerden uzak kalması içinyılda hiç değilse iki kez bir kadın hastalıkları uzmanına başvurup gereklikontrolleri yaptırması son derece yararlı olacaktır. Bu yarar yalnız kendisiiçin değil, ortak bir yaşam sürdürdüğü eşi ve sahip olacağı çocukları için degeçerlidir. Kadın hastalıklarını incelemeye başlamadan Önce, kadınhastalıklarının teşhisinde yararlanılan bazı muayene yöntemlerinden sözedeceğiz.

KADIN HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ:

Kadın üreme organlarına ilişkinhastalıkların belirtileri, diğer bir deyişle kadında yol açtığı yakınmalarbaşlıca 4 çeşittir: 1 Ağrı 2. Kanama 3. Akıntı 4. Karın büyümesi.

Bu belirtilerin bir ya da birkaçıbirlikte bulunabilir. Bu belirtiler tüm kadın hastalıklarının ortakbelirtileridir. Yapılan muayene yöntemleriyle bu yakınmalara yol açan’ nedenlerortaya çıkarılarak tedavi planlanır. Şimdi sırayla bu belirtilere hangi kadınhastalıklarının yol açabileceğini kısaca gözden geçireceğiz.

KADIN HASTALIKLARININ TANISINDAUYGULANAN BAZI MUAYENE YÖNTEMLERİ:

Kadın hastalıklarının tanısıda,bazı teknik yöntemler hekime yardımcı olarak, hastalıkların teşhis edilmesineolanak sağlar.Çünkü insan duyuları her olayı görmek ve hissetmek İçin yeterlideğildir. Bu tıbbi teknik yöntemler, insan duyularının erişemediği boyutlarıaçıklamakta ve hekime teşhis için ipuçları vermektedir. Yani hekim çıplak gözlegöremediğini, mikroskopla ya da röntgenle görebilmekte, bunları bilgisiyledeğerlendirerek bir teşhise varabilmektedir. Bilgilerimizin giderek artışı veteknik yöntemlerin hızla gelişmesi, bugün için bilinmeyen pek çok konuyuaydınlatmıştır. Bunların sonucunda da hastalıkların teşhisi daha erken dönemdeyapılabilmekte, tedavileri de ona göre daha etkin olabilmektedir. Yinebilgilerimizin artışı ve teknik yöntemlerin gelişmesi, tedavi alanında dagelişmelere yol açmıştır. Böylelikle hastalıkların tedavi edilebilme vetedavide başarı şansı artmıştır.

Şimdi aşağıda sırayla, kadınhastalıklarının tanısında hekime yardımcı olan muayene yöntemlerininbazılarından söz edeceğiz. Vaginal muayene (Vaginal tuşe): Kadm hastalıklarınınteşhisinde başvurulan ilk muayene yöntemi “vaginal tuşe” dir. Bu muayene içinhasta “jinekolojik muayene masası”na yatırılır ve hasta burada muayene içinuygun pozisyonda yatar, zaten bu masanın özelliği hastanın muayene için uygunpozisyonda bulunmasına yardımcı olmaktır. Hekim hastanın yakınmalarınıdinledikten sonra önce dıştan görebileceği belirtileri gözle arar yani kısa birgözlem yapar. Daha sonra “spekulum” ya da “valf” admı alan demir aletlerlekadının vaginasını aralayarak,rahim ağzmı (serviks uteri), vaginayı inceler,oralarda bir hastalık belirtisi olup olmadığını (rahim ağzında erozyon,vaginitis gibi) arar. Daha sonra ise hekim bir elinin (genellikle sağ) bir yada iki parmağını vaginaya sokar, diğer eliyle karın üzerinden kullanarak,uterusu, ovaryumîan arar, normal olup, olmadıklarını (miyom, ovaryum kistlerigibi) araştırır. Bu muayenelerle sağlanan bulguların kesinleştirilmesi ya davarsa bir kuşkunun giderilmesi için gerekli başka muayene yöntemlerinebaşvurulur. Vaginal smear (Vaginal yayma, eksfölyatif sitoloji): Daha önce desöz ettiğimiz gibi vaginayı kaplayan doku tabakası (vagina derisi, vaginamukozası) periyodik olarak salgılanan hormonların periyodik değişimlerine uyumgösterir. Aynı zamanda vaginayı kaplayan doku tabakasında bulunan hücrelerzamanla dökülerek, yerlerini genç hücrelere bırakırlar, yani sürekli yenilenirler.İşte bu özelliklerden yararlanılarak, vaginadaki salgının mikroskop altındaincelenmesiyle bazı hastalıkların teşhisinde ipuçları yakalanır. Vaginal smearalınması ya da sitolojik muayene için hasta jinekolojik muayene masasınayatırılarak kuru bir spekulum yapdımıyla vagina açılır. Ucunda pamuk sarılı birçubuk ya da tahta bir araçla, istenilen amaca göre serviks ya da vaginaduvarına sürtme ile istenilen muayene materyeli alınır. Daha sonra bu materyelbir cam (lam) üzerine yayılır, Özel boyalarla boyanarak mikroskop altındaincelenir. Vaginal smear ya da sitolojik muayene başlıca iki amaçla uygulanır.1. Kanser araştırması, 2. Hormonal durum hakkında bilgi edinmek. Hasta içinağrısız, kolay ve son derece yararlı olan bu muayene yöntemi, özellikle rahimağzı (serviks uteri) kanserlerinin erken dönemde teşhis edilebilmesi İçin çokyararlı bir muayene yöntemidir. Bu nedenle her kadının yılda iki kez, en az birkez bu testi yaptırması önerilir. Uygar ülkelerde yaygın olarak uygulanan bumuayene yöntemi, ülkemizde de giderek artan bir uygulama alanı kazanmaktadır.