• 0324 238 49 49

TIBBI BIRIMLER

Kardiyoloji

Doktor Adı
Uzm.Dr. Sabri SEYİS
Bölüm Hakkında

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşımsistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri içhastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalıolarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi vegelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarındaolduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilimdallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisindetahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devametmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi altdallar şunlardır:

•             Girişimselkardiyoloji

•             Kalpelektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortayaçıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacılarınçalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkânsağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı vesağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün enönemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Buhastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

•             Hipertansiyon

•             Aterosklerotikkalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)

•             Kalpritmi bozuklukları (aritmiler)

•             Doğuştankalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibidalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlıolarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlıolarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık dakardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanıaraçlarından bazıları şunlardır:

•             Ekokardiyografi

•             Elektrokardiyografi(EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

•             Kalpstres testi ("efor testi" ya da "eforlu EKG" olarak dabilinir)

•             TaşınabilirEKG aygıtı ("Holter monitörü" olarak da bilinir)

•             Kandakikalp enzimlerinin düzeyleri

•             Koroneranjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedaviverdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ)yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır açil müdahalegerekebileçek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi)hastaların takipedildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların KalpRitimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastalarınbağlı olduğu merkezi bir monitörle takipedilmekte olup bu monitörlertesitedilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererekuyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalardatetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takipedilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıklarıalanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye'deki bu tiphastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek veKoşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.

•             1Anatomi ve fizyoloji

•             2Koroner dolaşım bozuklukları

•             3Ani kardiyak ölüm ve tedavisi

•             4Miyokard hastalıkları

•             5Perikard hastalıkları

•             6Kalp kapaklarının hastalıkları

•             7Kalbin elektriksel sisteminin bozuklukları

•             8Kalbin enflamasyon ve enfeksiyonları

•             9Konjenital kalp hastalıkları

•             10Kan damarlarının hastalıkları

•             11Koroner arter hastalığında tıbbi müdahale işlemleri

Anatomi ve fizyoloji

Temel Anatomi (Kalbin yapısı)

•             Epikard

•             Perikard

•             Miyokard

•             Papillerkaslar

•             Endokard

•             Koronerdolaşım (Kalbin kan desteği)

•             Kalpkapakları

Dolaşım sistemi (Vücudun kandesteği)

•             Kalpdebisi

•             Kalphızı

•             Vaskülerdirenç (damar direnci)

•             Kandamarları

Pulmoner dolaşım (Kanınoksijenlenmesi)

•             Pulmonerarter

•             Pulmonerven

Kalpte uyarı iletimi (Kalbinelektriksel sistemi)

•             Kalbinelektriksel ileti sistemi

•             Aksiyonpotansiyeli

•             Ventriküleraksiyon potansiyeli

•             Sinoatriyaldüğüm

•             Atriyoventrikülerdüğüm

•             Hissdemeti

•             Purkinjelifleri

Temel kalp fizyolojisi

•             Sistol

•             Diyastol

•             Kalpsesleri

•             Önyük

•             Artyük

•             Kussmaulbulgusu

Koroner dolaşım bozuklukları

•             Ateroskleroz

•             Restenoz

•             Koronerkalp hastalığı (İskemik kalp hastalığı, koroner arter hastalığı)

•             Akutkoroner sendrom

•             Anjina

•             Miyokardiyalenfarkt

Ani kardiyak ölüm ve tedavisi[

•             Kardiyakarrest

•             Anikardiyak ölümün tedavisi (kardiyopulmoner resüsitasyon)

Miyokard hastalıkları

•             Kardiyomiyopati

•             Konjestifkalp yetmezliği

•             Ventikülerhipertrofi

•             Kalbinprimer tümörleri

Perikard hastalıkları

•             Perikardit

•             Perikardiyaltamponad

•             Konstriktifperikardit

Kalp kapaklarının hastalıkları

•             Aortikkapağın hastalıkları

•             Mitralkapağın hastalıkları

•             Pulmonerkapağın hastalıkları

•             Triküspidkapağın hastalıkları

Kalbin elektriksel sistemininbozuklukları]

•             Kardiyakaritimler

•             Bigemini

•             Prematürventriküler kontraksiyon

•             Ventrikülertaşikardi

•             Ventrikülerfibrilasyon

•             Hastasinüs sendromu

•             Dalblokları

•             Kalpblokları

•             Kalbinelektriksel sisteminin özel bozuklukları

Kalbin enflamasyon veenfeksiyonları]

•             Endokardit

•             Miyokardit

•             Perikardit

Konjenital kalp hastalıkları

•             Atriyalseptal defekt (ASD)

•             Ventrikülerseptal defekt (VSD)

•             Patentduktus arteriyozus (PDA)

•             Biküspidaortik kapak (BAK)

•             Fallottetralojisi (FT)

•             Büyükdamarların transpozisyonu (BDT)

Kan damarlarının hastalıkları

•             Vaskülit

•             Ateroskleroz

•             Anevrizma

•             Variközvenler (varis)

•             Ekonomiksınıf sendromu

•             Aortkoarktasyonu

•             Aortdiseksiyonu

•             Karotidarter hastalığı

•             Karotidarter diseksiyonu

Koroner arter hastalığında tıbbimüdahale işlemleri[

•             Aterektomi

•             Anjiyoplasti(anjiyo) (PTCA)

•             Stentleme

•             Koronerarter baypas cerrahisi

Kardiyoloji

Doktor Adı
Uzm. Dr. İbrahim Konukçu
Bölüm Hakkında

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşımsistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri içhastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalıolarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi vegelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarındaolduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilimdallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisindetahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devametmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi altdallar şunlardır:

•             Girişimselkardiyoloji

•             Kalpelektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortayaçıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacılarınçalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkânsağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı vesağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün enönemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Buhastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

•             Hipertansiyon

•             Aterosklerotikkalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)

•             Kalpritmi bozuklukları (aritmiler)

•             Doğuştankalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibidalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlıolarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlıolarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık dakardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanıaraçlarından bazıları şunlardır:

•             Ekokardiyografi

•             Elektrokardiyografi(EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

•             Kalpstres testi ("efor testi" ya da "eforlu EKG" olarak dabilinir)

•             TaşınabilirEKG aygıtı ("Holter monitörü" olarak da bilinir)

•             Kandakikalp enzimlerinin düzeyleri

•             Koroneranjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedaviverdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde(KYBÜ)yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır açil müdahalegerekebileçek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi)hastaların takipedildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların KalpRitimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastalarınbağlı olduğu merkezi bir monitörle takipedilmekte olup bu monitörlertesitedilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererekuyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalardatetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takipedilmektedir. Günümüzde artan ihtiyaçlar doğrultusunda Kalp Damar Hastalıklarıalanında profesyonelleşmiş hastaneler kurulmaktadır. Türkiye'deki bu tiphastanelerden bazıları Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek veKoşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesidir.

•             1Anatomi ve fizyoloji

•             2Koroner dolaşım bozuklukları

•             3Ani kardiyak ölüm ve tedavisi

•             4Miyokard hastalıkları

•             5Perikard hastalıkları

•             6Kalp kapaklarının hastalıkları

•             7Kalbin elektriksel sisteminin bozuklukları

•             8Kalbin enflamasyon ve enfeksiyonları

•             9Konjenital kalp hastalıkları

•             10Kan damarlarının hastalıkları

•             11Koroner arter hastalığında tıbbi müdahale işlemleri

Anatomi ve fizyoloji

Temel Anatomi (Kalbin yapısı)

•             Epikard

•             Perikard

•             Miyokard

•             Papillerkaslar

•             Endokard

•             Koronerdolaşım (Kalbin kan desteği)

•             Kalpkapakları

Dolaşım sistemi (Vücudun kandesteği)

•             Kalpdebisi

•             Kalphızı

•             Vaskülerdirenç (damar direnci)

•             Kandamarları

Pulmoner dolaşım (Kanınoksijenlenmesi)

•             Pulmonerarter

•             Pulmonerven

Kalpte uyarı iletimi (Kalbinelektriksel sistemi)

•             Kalbinelektriksel ileti sistemi

•             Aksiyonpotansiyeli

•             Ventriküleraksiyon potansiyeli

•             Sinoatriyaldüğüm

•             Atriyoventrikülerdüğüm

•             Hissdemeti

•             Purkinjelifleri

Temel kalp fizyolojisi

•             Sistol

•             Diyastol

•             Kalpsesleri

•             Önyük

•             Artyük

•             Kussmaulbulgusu

Koroner dolaşım bozuklukları

•             Ateroskleroz

•             Restenoz

•             Koronerkalp hastalığı (İskemik kalp hastalığı, koroner arter hastalığı)

•             Akutkoroner sendrom

•             Anjina

•             Miyokardiyalenfarkt

Ani kardiyak ölüm ve tedavisi[

•             Kardiyakarrest

•             Anikardiyak ölümün tedavisi (kardiyopulmoner resüsitasyon)

Miyokard hastalıkları

•             Kardiyomiyopati

•             Konjestifkalp yetmezliği

•             Ventikülerhipertrofi

•             Kalbinprimer tümörleri

Perikard hastalıkları

•             Perikardit

•             Perikardiyaltamponad

•             Konstriktifperikardit

Kalp kapaklarının hastalıkları

•             Aortikkapağın hastalıkları

•             Mitralkapağın hastalıkları

•             Pulmonerkapağın hastalıkları

•             Triküspidkapağın hastalıkları

Kalbin elektriksel sistemininbozuklukları]

•             Kardiyakaritimler

•             Bigemini

•             Prematürventriküler kontraksiyon

•             Ventrikülertaşikardi

•             Ventrikülerfibrilasyon

•             Hastasinüs sendromu

•             Dalblokları

•             Kalpblokları

•             Kalbinelektriksel sisteminin özel bozuklukları

Kalbin enflamasyon veenfeksiyonları]

•             Endokardit

•             Miyokardit

•             Perikardit

Konjenital kalp hastalıkları

•             Atriyalseptal defekt (ASD)

•             Ventrikülerseptal defekt (VSD)

•             Patentduktus arteriyozus (PDA)

•             Biküspidaortik kapak (BAK)

•             Fallottetralojisi (FT)

•             Büyükdamarların transpozisyonu (BDT)

Kan damarlarının hastalıkları

•             Vaskülit

•             Ateroskleroz

•             Anevrizma

•             Variközvenler (varis)

•             Ekonomiksınıf sendromu

•             Aortkoarktasyonu

•             Aortdiseksiyonu

•             Karotidarter hastalığı

•             Karotidarter diseksiyonu

Koroner arter hastalığında tıbbimüdahale işlemleri[

•             Aterektomi

•             Anjiyoplasti(anjiyo) (PTCA)

•             Stentleme

•             Koronerarter baypas cerrahisi